Ispis

Zakonom o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama („Narodne novine" br. 90/2011) propisano je da se zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju prilaže geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama. Taj elaborat treba biti ovjeren od nadležnog katastarskog ureda a izraduje ga, prema pravilima koja ureduju topografsku izmjeru i katastar, osoba koja je ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu (Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti – „Narodne novine" br. 152/2008 i 6172011 i Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina – „Narodne novine" br. 16/2007 i 124/2010).

Prema navedenom Zakonu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju može se podnesti najkasnije do 31.12.2012. godine.